Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowe rytual-milosc.pl

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:

1) Administrator Danych Osobowych; Administrator Strony

2) Cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;

3) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, adres e-mail, numer telefonu;

4) Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;

5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator Strony

e-mail: porukkarol@gmail.com

§ 4 Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porukkarol@gmail.com

 

§ 5 Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych Osobowych

 

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia marketingu produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu odwołania zgody;

2) realizacji zamówienia na kontakt z Doradcą i realizacji Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną – Formularza Kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres świadczenia tej usługi, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

4) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich, jak:

a) obsługa żądań (np. rozpatrzenia reklamacji związanych z usługą świadczoną drogą elektroniczną) lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane do Administratora – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

b) dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Podanie Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości realizacji zamówienia na kontakt z Doradcą i brak możliwości realizacji Usługi.

§ 7 Kategorie odbiorców Danych osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane Doradcy, pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom i partnerom biznesowym Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Platformy i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecane jest się zapoznać.

§ 8  Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W przypadku przekazywania Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nastąpi ono wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. Na przykład, Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych z siedzibą poza EOG. W każdym przypadku przekazywanie Danych Osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora.

§ 9 Prawa przysługujące Użytkownikom

1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

§ 10 Profilowanie

1. Dane Osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu.

2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Użytkownika na stronie Platformy, np. poprzez analizę złożonych zamówień.

3. Wskutek możliwego profilowania Użytkownik może otrzymać np. propozycję oferty Platformy, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika. Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z otrzymanych powiadomień lub propozycji należy wyłącznie do Użytkownika.

§ 11 Polityka plików Cookies

1. Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.

3. Administrator wykorzystuje Cookies do:

1) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami wyświetlić stronę;

2) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Cookies wykorzystywane przez partnerów strony Platformy podlegają ich własnym politykom prywatności.

5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy.

6. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Przykładowe opcje zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach opisane są pod poniższymi adresami:

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl

• Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

• Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

§ 12 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Platformy – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Polityki. O każdej zmianie Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie Platformy stosownej informacji.